Regulamin:

Regulamin korzystania z wortalu BankMaszyn.pl

SPIS TREŚCI:

ART.1: DEFINICJE
ART.2: ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA WORTALU
ART.3: REJESTRACJA
ART.4: INFORMACJE O TOWARACH I USŁUGACH
ART.5: ZASADY PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE
ART.6: OPIS TOWARÓW
ART.7: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ART.1: DEFINICJE

BankMaszyn.pl – internetowa giełda ogłoszeń maszyn i urządzeń, dostępna pod adresem www.BankMaszyn.pl, której właścicielem i administratorem jest Ekomer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Lipnowskiej 21-23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydzial VII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000914032, NIP 956 214 20 00, zwana dalej “Wortalem”.

EKOMER – oznacza Ekomer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

Użytkownik – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiadać będzie dostęp do usług oferowanych przez EKOMER na BankMaszyn.pl i może korzystać z platformy zarówno jako nabywca jak i sprzedawca.

Usługi - rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez EKOMER w serwisie BankMaszyn.pl.

Oferta produktowa – oznacza to rzecz, usługę lub prawo, które może być przedmiotem oferty na stronie BankMaszyn.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§1

 1. Korzystanie z wortalu BankMaszyn.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jednocześnie jest zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§2

Platforma BankMaszyn.pl ma na celu umożliwienie producentom czy dystrybutorom posiadającym określony asortyment do umieszczania bądź pobierania informacji o interesujących ich ofertach, a także do zamieszczania danych dotyczących firmy i oferowanych przez nią produktów.

ART. 2: ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA WORTALU

§1

EKOMER nie odpowiada za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe, jak też mogące powstać w przyszłości, w związku z treściami zamieszczanymi w wortalu BankMaszyn.pl.

§2

 1. EKOMER nie wyraża zgody na jakąkolwiek ingerencję w treść wortalu BankMaszyn.pl. EKOMER informuje, że Użytkownik który spowoduje tego rodzaju zmiany wynikające z umyślnego lub nieumyślnego działania lub zaniechania, może zostać obciążony rzeczywistymi kosztami związanymi z pokryciem szkód powstałych w wortalu BankMaszyn.pl. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. EKOMER nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • informacje oraz materiały pobierane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  • utratę przez EKOMER danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od EKOMERU (działanie osób trzecich).
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które EKOMER nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  • nie przestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

ART. 3: REJESTRACJA, DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Rejestracja nowego użytkownika w ptatformie BankMaszyn.pl jest bezpłatna.
 2. Dodawanie ogłoszeń mozliwe jest w momencie zatwierdzenia wyboru rodzaju pakietu i pozwala na dodawanie informacji na temat towarów, usług na BankMaszyn.pl.
 3. Rodzaje pakietów wraz z cennikiem dostępne są na stronie internetowej http://bankmaszyn.pl/pakiety_reklamowe.php.
 4. EKOMER zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dot.odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług.
 5. W celu dokonania rejestracji nalezy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie BankMaszyn.pl, a następnie wybrać nazwę użytkownika oraz hasło dostępu.
 6. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  Ekomer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Lipnowska 21-23
  87-100 Toruń
  tel. +48 56 658 58 55
  e-mail: office@ekomer.pl

  Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy oraz w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
  Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 10 lat od zakończenia umowy.
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.
  Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
  Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do ich przenoszenia.
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
  W ramach realizowanego przetwarzania danych nie występuje profilowanie.
  Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

ART. 4: INFORMACJE O TOWARACH I USŁUGACH

 1. Zamieszczanie swojej oferty możliwe jest po uprzednim wyborze opcji pakietu i zarejestrowaniu się w bazie użytkowników platformy BankMaszyn.pl.
 2. Właściciel platformy BankMaszyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających oraz za oferowane przez nich towary i usługi.
 3. Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym (w szczególności wypowiedzi na forum oraz komentarzy do wiadomości).

ART. 5: ZASADY PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE

 1. Cennik Usług BankMaszyn.pl znajduje się na stronie internetowej http://www.bankmaszyn.pl/pakiety_reklamowe.php.
 2. Podane w Cenniku ceny stanowią wartość netto. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi pokrywa Użytkownik.
 3. BankMaszyn.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny Usług w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.
 4. Ceny Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu rejestracji na wortalu BankMaszyn.pl.
 5. Faktura wysyłana jest zazwyczaj drogą elektroniczną lub papierową - według życzenia klienta.
 6. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Użytkownika na rachunek podany na fakturze, z dopiskiem „bank maszyn” oraz opisem wybranego pakietu ogłoszeń.
 7. W przypadku braku terminowych wpłat za wystawione faktury, BankMaszyn.pl będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
 8. Jednocześnie w przypadku braku terminowych wpłat, BankMaszyn.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia świadczonych usług w całości lub w części, a Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz BankMaszyn.pl kary umownej w wysokości 100% wartości brutto wystawionych faktur.
 9. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują wobec BankMaszyn.pl za regulowanie należności, wynikających z przyjętych zleceń.

ART. 6: OPIS TOWARÓW

Towary lub usługi, o których informacje mają być zamieszczone na stronach wortalu BankMaszyn.pl, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych użytkowników.

ART. 7: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałej części Regulaminu.

§2

Dla sporów mogących powstać na tle korzystania z serwisów i usług objętych regulaminem właściwy jest sąd siedziby Ekomer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu.

§3

EKOMER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez EKOMER poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej.