Wyszukaj:
Zaawansowane
Ogłoszeń: 53715
Firm w katalogu: 5060

Reklama

Kontakt

Pomoc

Zaloguj
 
STRONA GŁÓWNA TWOJE KONTO DODAJ OFERTĘ KATALOG MASZYN KATALOG FIRM
Budowlane (10166)
Do drewna (5033)
Do metalu (7796)
Do przetwórstwa tworzyw sztucznych (1232)
Dziewiarskie, kaletnicze, włókiennicze (340)
Opakowaniowe (912)
Poligraficzne (1758)
Rolnicze (17843)
Spożywcze (886)
Transportowe (6203)
Automatyka (468)
Narzędzia (1068)
Usługi (10)
Surowce24.com
Języki:
Ładowanie kursów walut
--------- »
--------- »
--------- »
--------- »
Przeliczaj ceny na:
LEASING
informacje ogólne
firmy leasingowe
DOTACJE
WIADOMOŚCI
TARGI
NOWINKI TECHNICZNE
ZDJĘCIA
WIDEO Z OGŁOSZEŃ
FILMY O MASZYNACH
O NAS
REGULAMIN
REKLAMA
KONTAKT
bankmaszyn.pl / Finansowanie / Informacje ogólne


SPIS TREŚCI:

1. LEASING – INFORMACJE OGÓLNE

2. RODZAJE LEASINGU:

  2.1. LEASING OPERACYJNY (BIEŻĄCY)

  2.2. LEASING FINANSOWY (KAPITAŁOWY)

  2.3. LEASING ZWROTNY

3. LEASING W RACHUNKOWOŚCI

  3.1. PODATEK DOCHODOWY W LEASINGU OPERACYJNYM

  3.2. PODATEK DOCHODOWY W LEASINGU FINANSOWYM

  3.3. VAT W LEASINGU OPERACYJNYM

  3.4. VAT W LEASINGU FINANSOWYM

4. LEASING KROK PO KROKU

  4.1. WYBÓR PRZEDMIOTU LEASINGU

  4.2. WYBÓR FIRMY LEASINGOWEJ

  4.3. WYMAGANE DOKUMENTY

  4.4. WARUNKI UMOWY

  4.5. PODJĘCIE DECYZJI O PRZYZNANIU LEASINGU

  4.6. PRZYGOTOWANIE I PODPISANIE UMOWY LEASINGU

  4.7. ZAPŁATA NA KONTO DOSTAWCY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU LEASINGU1. LEASING – INFORMACJE OGÓLNE

Leasing jest doskonałą metodą finansowania inwestycji i działalności przedsiębiorstw.
Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
Korzystający dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i jego zbywcy (dostawcy).


2. RODZAJE LEASINGU

LEASING OPERACYJNY (BIEŻĄCY)

Leasing Operacyjny jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach finansującego; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla korzystającego, a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową.
Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym umowa leasingu operacyjnego powinna być zawarta:
 • na co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
 • na co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.
Po zakończeniu podstawowego okresu umowy, finansujący ma prawo do:
 • przeniesienia własności przedmiotu umowy leasingu na korzystającego po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (hipotetyczna wartość netto),
 • oddania przedmiotu leasingu do dalszego używania byłemu korzystającemu.
Podstawowe korzyści:
 • poprawienie płynności finansowej ,
 • finansowanie do 100% środka trwałego,
 • niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych),
 • płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania,
 • płatności leasingowe dopasowane do założeń budżetowych korzystającego,
 • możliwość kontroli środków trwałych przez korzystającego poprzez przedłużenie umowy lub podpisanie nowej.


LEASING FINANSOWY (KAPITAŁOWY)

Leasing finansowy zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego (Leasingobiorcy). Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych. Podstawowe korzyści:
 • podatkowe - amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu),
 • leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu,
 • źródło finansowania średnio - i długoterminowych inwestycji,
 • finansowanie do 100% środka trwałego,
 • poprawa płynności finansowej,
 • raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych Klienta.


LEASING ZWROTNY

Leasing zwrotny uważany jest za podstawowy instrument optymalizacji zarządzania posiadanym majątkiem, uwalnia środki zamrożone w aktywach trwałych, zmienia strukturę (obniżając koszty) finansowania długu. Przedsiębiorstwo – posiadacz sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki obrotowe na inne cele, a następnie ten sam sprzęt bierze w leasing, dzięki czemu może go dalej używać i czerpać z niego pożytki. W wyniku takiej operacji, nie ma konieczności transportu sprzętu od dostawcy do Klienta, gdyż cały czas pozostaje on u Klienta – korzystającego. Podstawowe korzyści:
 • uwolnienie kapitału,
 • możliwość zmniejszenia wysokości zobowiązań podatkowych,
 • możliwość przeniesienia przewidywanych strat na przyszłe okresy, podatkowe,
 • wzrost wskaźników tzn. zwrot na aktywach (ROA) oraz zwrot na kapitale (ROE),
 • dodatkowe źródło finansowania o pomniejszonym koszcie dzięki korzyściom podatkowym.
  Leasing operacyjny Leasing finansowy
cel umowy używanie środka trwałego bądź jego używanie i zakup używanie i zakup środka trwałego bądź jego używanie i zakup
okres trwania umowy ze względów podatkowych zazwyczaj okres ten jest krótszy niż okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 10 lat - w przypadku nieruchomości) brak ograniczeń prawnych w tym zakresie - okres ten może być w pełni dowolny, choć w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji
podatek dochodow odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący; czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje korzystający; kosztem uzyskania przychodów korzy-stającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych
ustawa o rachunkowości przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych) przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych)
VAT leasing traktowany jako usługa; podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami) w większości przypadków leasing traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest „z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzy-stającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)


3. LEASING W RACHUNKOWOŚCI

3.1. PODATEK DOCHODOWY W LEASINGU OPERACYJNYM

Dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym są:
 1. Czynsz inicjalny.
 2. Rata leasingowa.
 3. Opłaty manipulacyjne, prowizje, itp.
 4. Koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja, przeglądy, energia, itp.).
Leasingobiorca nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

3.2. PODATEK DOCHODOWY W LEASINGU FINANSOWYM

Dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu w leasingu finansowym są:
 1. Raty leasingowe (tylko część odsetkowa, nie jest kosztem część kapitałowa).
 2. Opłaty manipulacyjne, prowizje itp.
 3. Koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja, przeglądy, energia, itp.).
W leasingu finansowym, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy, w związku z tym to jemu, a nie leasingodawcy przysługuje prawo odpisów amortyzacyjnych.

3.3. VAT W LEASINGU OPERACYJNYM

Usługa leasingu operacyjnego jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%. Jest nim opodatkowany zarówno czynsz inicjalny, raty leasingowe, jak i wykup. Dla leasingobiorcy jest to VAT naliczony, który pomniejsza VAT należny w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym (dla firm nie będących płatnikiem VAT jest to koszt uzyskania przychodu).
W przypadku leasingu samochodów osobowych VAT-em naliczonym jest jedynie 60% jego wysokości jednak nie więcej niż 6.000 PLN. Pozostała część VAT jest kosztem uzyskania przychodu.

3.4. VAT W LEASINGU FINANSOWYM

Leasing finansowy jest opodatkowany podatkiem VAT w wysokości 0%, 7% i 22%.
Przyczyną tego zróżnicowania jest potraktowanie przez polskie organy fiskalne leasingu finansowego na równi ze sprzedażą. Dlatego też wysokość VAT zależy od rodzaju przedmiotu leasingu i przewidzianej dla niego stawki. Niesie to za sobą jeszcze inne, niestety negatywne, skutki. Tak samo jak przy sprzedaży, tak i tu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania rzeczy, bądź wystawienia faktury. Z tej przyczyny leasingobiorca musi zapłacić VAT od kwoty całej transakcji już na samym początku. Mimo, iż jest to VAT naliczony (powinien "wrócić"), to jednak interpretacja ta zmusza leasingobiorcę do wygospodarowania oraz zablokowania na pewien czas środków finansowych potrzebnych do zapłacenia podatku.

4. LEASING KROK PO KROKU

W siedmiu krokach przedstawiamy istotne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, decydując się na leasing.

4.1. WYBÓR PRZEDMIOTU LEASINGU – MASZYNY, URZĄDZENIA, POJAZDU

Przed podpisaniem zamówienia na wybrany sprzęt radzimy skontaktować się z firmą leasingową, której powierzą Państwo sfinansowanie nowej inwestycji, w celu przeprowadzenia oceny zdolności leasingowej. Po przedstawieniu szczegółów nowego zakupu - rodzaju, ceny, dostawcy - oraz sytuacji finansowej i prawnej Państwa firmy, przyszły leasingodawca może wydać wstępną decyzję o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. W ten sposób mogą Państwo poznać maksymalną wartość sprzętu, jaki będzie mógł sfinansować dla Państwa dany leasingodawca.

4.2. WYBÓR FIRMY LEASINGOWEJ

W Polsce działa kilkadziesiąt firm leasingowych, różniących się podejściem do przyszłego leasingobiorcy. Firmy leasingowe stawiają różne wymagania przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z ich usług. Dotyczą one zarówno okresu oraz historii działalności, jak i osiąganych wyników finansowych. Jedne chętnie finansują inwestycje także małych firm, drugie swoją ofertę kierują przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw. Część z nich stosuje uproszczone procedury, pozostałe wymagają kompletu dokumentów.
Kolejny aspekt to sam przedmiot przyszłej umowy leasingu. Większość firm leasingowych chętnie finansuje pojazdy - zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe - oraz popularne maszyny i urządzenia (budowlane, do obróbki metalu, drewna, tworzyw sztucznych, poligraficzne, wózki widłowe, itp.). Różnice w przygotowanej ofercie mogą dotyczyć nie tylko samego oprocentowania, wysokości udziału własnego, ale także okresu umowy. Niektóre firmy mogą wymagać od Państwa także dodatkowego zabezpieczenia.

4.3. WYMAGANE DOKUMENTY

W większości przypadków potrzebne będą dokumenty założycielskie Państwa firmy (NIP, REGON, KRS lub EDG) oraz finansowe (dokumentujące roczne i okresowe wyniki finansowe firmy). Ważne będą także dowody tożsamości osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań. Finansujący może poprosić także o przedstawienie zaświadczeń z ZUS, US oraz opinii z banków prowadzących Państwa rachunki.
Praktycznie każda firma leasingowa wymaga wypełnienia wniosków o zawarcie umowy leasingu, gdzie należy podać różnego rodzaju informacje dotyczące prowadzenia działalności, a często także swojego osobistego majątku oraz źródeł jego finansowania.
Przy większości transakcji przedstawione dokumenty są wystarczające.

4.4. WARUNKI UMOWY

Do warunków umowy leasingu zaliczyć należy zarówno elementy finansowe, jak i formalno - prawne. Pierwsze poznajemy zazwyczaj w momencie otrzymania od firmy leasingowej oferty finansowej. Zawiera ona:
 • Udział własny (zwany także czynszem inicjalnym, opłatą wstępną).
 • Czas trwania umowy wyrażony przeważnie w miesiącach. Zazwyczaj są to pełne lata.
 • Wysokość rat leasingowych (w większości przypadków miesięcznych).
 • Wartość końcową (zwaną także wartością wykupu, wartością rezydualną).
 • Walutę, w jakiej przygotowana jest oferta (zazwyczaj jedna z: PLN, CHF, EUR).
 • Wysokość stóp procentowych (WIBOR, LIBOR, EURIBOR; zarówno 1M jak i 3M) na podstawie których przygotowano warunki finansowe.


4.5. PODJĘCIE DECYZJI O PRZYZNANIU LEASINGU

Analiza informacji zawartych w dokumentach Państwa firmy pozwoli firmie leasingowej podjąć decyzję o finansowaniu danej inwestycji. Czas potrzebny na podjęcie decyzji to z reguły od jednej godziny do 3 dni. W bardziej skomplikowanych transakcjach termin ten może wydłużyć się o kolejne kilka dni. Niektóre z nich wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów - kontraktów, umów, aktów własności, spisu środków trwałych.

4.6. PRZYGOTOWANIE I PODPISANIE UMOWY LEASINGU

Na podstawie:
 • Ustalonych warunków finansowych,
 • Faktury pro forma lub innego dokumentu wystawionego przez dostawcę, Leasingodawca przegotowuje umowę leasingu, którą ze strony przedsiębiorcy (leasingobiorcy) podpisuje osoba lub osoby do tego upoważnione.


4.7. ZAPŁATA NA KONTO DOSTAWCY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

Kolejne kroki, które zazwyczaj mają miejsce po podpisaniu umowy są następujące:
 • Leasingobiorca uiszcza udział własny (zwaną inaczej opłatą wstępną lub czynszem inicjalnym) oraz inne wymienione w umowie opłaty na konto wskazane przez leasingodawcę. W przypadku wpłaty zaliczki do dostawcy sprzętu, może ona być zaliczona na poczet powyższych opłat.
 • W przypadku sprzętu używanego może być wymagane sporządzenie wyceny przedmiotu przez rzeczoznawców. Koszt takiej wyceny (uzależniony od rodzaju sprzętu, miejsca przechowywania oraz wartości) może być pokrywany przez jedną ze stron umowy.
 • Następuje płatność na konto dostawcy sprzętu i odbiór przedmiotu umowy leasingu.
Copyright @ 2006-2014 Ekomer. All rights reserved Regulamin | Polityka cookies | Rejestracja | Logowanie
Wykonanie KOTNIS.pl